MEDIJACIJA

SUB LEGE LIBERTAS
SLOBODA POD ZAKONOM
Pročitajte više

Postupak mirnog, vansudskog rešavanja spora, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše MIRNIM putem, uz pomoć medijatora/posrednika koji stranama pomaže da postignu sporazum.

Prednosti medijacije

Poverljivost

Svi dokazi, podaci, predlozi, izjave usmene ili pisane kao i veštačenja, iz medijacije/posredovanja ili u vezi sa medijacijom/posredovanjem su poverljivi, osim ako se strane nisu drugačije sporazumele.
Strane, njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici, medijator/posrednik i treća lica koja prisustvuju medijaciji, kao i lica koja obavljaju administrativne poslove za potrebe medijacije, dužni su da sve podatke, predloge i izjave u vezi sa medijacijom ČUVAJU KAO TAJNU.

Brzina

Postupak medijacije/posredovanja je HITAN.

Dokazi u medijaciji

Predlozi izneti tokom medijacije/posredovanja koji su dati isključivo radi zaključenja sporazuma ne mogu se koristiti u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način.

Stranke u postupku medijacije/posredovanja mogu izvoditi sve dokaze, izjave ili veštačenja, kao i pred sudom u sudskom postupku.

Dobrovoljnost

Medijacija/posredovanje se sprovodi DOBROVOLJNO, na osnovu izričite saglasnosti svih strana u sporu.

Troškovi medijacije i oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

Medijacija/posredovanje predstavlja u svemu JEFTINIJI POSTUPAK u odnosu na sudski postupak. 

Zakonom o sudskim taksama propisano je OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI ukoliko se parnični postupak do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu okonča MEDIJACIJOM/POSREDOVANJEM.

Čuvanje i unapređenje odnosa stranaka u postupku

Medijacija/posredovanje može pomoći stranama u sporu da poboljšaju i unaprede svoje odnose, u medijaciji/posredovanju nema pobednika u sporu, stranke svoj odnos rešavaju mirnim putem na obostrano zadovoljstvo.

Medijator je:

Lice sa licencom izdatom od strane Ministarstva pravde i državne uprave, upisano u imenik medijatora/posrednika koje na neutralan, nezavisan i nepristrasan način posreduje između strana u sporu kako bi im pomogao da reše sporni odnos. Medijator/posrednik ne može da nameće stranama rešenje, da daje obećanja i pravne savete, niti da garantuje ishod spora.

Sporovi koji se mogu rešavati
u postupku medijacije

=

porodični sporovi

=

privredni sporovi

=

imovinskopravni sporovi čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, kao i drugi imovinskopravni sporovi

=

radni sporovi

=

upravne stvari

=

sporovi vezani za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva u krivičnim i prekršajnim stvarima

=

potrošački sporovi

=

iz oblasti zaštite životne sredine

=

kao i svi drugi sporni odnosi.

Pokretanje postupka medijacije

Postupak medijacije/posredovanja počinje zaključenjem SPORAZUMA O PRISTUPANJU POSREDOVANJU. 

U ovom sporazumu se u pisanoj formi potvrđuje izbor medijatora/posrednika, uređuju se međusobna prava i obaveze u skladu sa načelima medijacije/posredovanja, utvrđuju se troškovi medijacije/posredovanja i druga pitanja od značaja za medijaciju. 

Ako jedna strana uputi PREDLOG za zaključenje sporazuma o pristupanju posredovanju, druga strana je dužna da se o navedenom predlogu izjasni, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga, pisanim putem.

  Sporazum postignut u postupku medijacije

  U slučaju uspešnog okončanja postupka medijacije/posredovanja, strane zaključuju SPORAZUM. Sadržinu ovog sporazuma određuju strane u sporu, sačinjava se u pisanoj formi i ima snagu VANSUDSKOG PORAVNANJA.

  Sporazum može imati snagu IZVRŠNE ISPRAVE  (odn. pravosnažne i izvršne sudske presude) ukoliko su ispunjena dva uslova:

   1. sporazum sadrži klauzulu izvršnosti,
   2. potpisi strana i medijatora su overeni kod javnog beležnika.

  Ovo znači da se na osnovu sporazuma postignutog u medijaciji/posredovanju (koji ima snagu izvršne isprave) može se pokrenuti izvršni postupak

  Prilikom sačinjavanja sporazuma mora se voditi računa o tome da njegovo zaključenje  bude zakonom dozvoljeno, da nije suprotan javnom poretku, da bude podoban za prinudno izvršenje i da je predmet izvršenja moguć, pošto u suprotnom sporazum neće biti moguće prinudno sprovesti.